2. HUSK generalforsamlingen

HUSK Generalforsamling på Fur Færgekro mandag d. 18. marts 2019 KL 19:00
Dagsorden ordinær generalforsamling.
1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4. Forelæggelse af budget, arbejdsprogram, takstregulativ og foreningskontingent for det kommende år til godkendelse.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. * På valg er: Henning Funder, Henning Jacobsen og Niels Harborg.
7. Valg af revisor.
8. Valg af medlemmer til udvalg.
9. Eventuelt.
Evt. ændringsforslag til vedtægter skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen .

  Klik her …